ประวัติสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์
 
 
 
 

 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์

ประวัติสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรโดยสังเขป
               กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่และบทบาทภารกิจหลักในการประชาสัมพันธ์ของรัฐ โดยให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสร้างความเข้าใจที่ดีให้เกิดขึ้น ระหว่างรัฐกับประชาชนบนพื้นฐานของการสื่อสารสองทางเพื่อให้เกิดผลคือความร่วมมือในการพัฒนาประเทศ การร่วมมือนั้นจำเป็นต้องอาศัยประชาชนให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ ทั้งนี้ประชาชนต้องมีความรู้ ความเข้าใจอันดีต่อหน่วยงานของทางราชการและภาคเอกชน ซึ่งการสร้างการรับรู้  สร้างความเข้าใจ  รวมถึงสะท้อนสภาพปัญหาสู่ภาครัฐ จำเป็นต้องอาศัยหลักการประชาสัมพันธ์เข้าไปดำเนินการ  และจำเป็นต้องใช้การประชาสัมพันธ์ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัด  กรมประชาสัมพันธ์เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นระหว่างภาครัฐกับประชาชน  บนพื้นฐานการสื่อสารสองทางในระดับพื้นที่ จึงได้จัดทำโครงการจัดตั้งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรมประชาสัมพันธ์รับผิดชอบและปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ในระดับจังหวัดซึ่งได้รับอนุมัติตามพระราชกฤษฎีกาการแบ่งส่วนราชการกรมประชาสัมพันธ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๑๘ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๑๘ กำหนดให้เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค และในปี พ.ศ. ๒๕๒๐  สำนักงาน ก.พ. ได้อนุมัติให้กำหนดตำแหน่งในสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด และสำนักงบประมาณ ได้จัดสรรงบประมาณให้กรมประชาสัมพันธ์ จัดตั้งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๒๓ เป็นต้นมา จนปัจจุบันมีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ
               สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์  ได้เปิดทำการเป็นครั้งแรกเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๒๔   ใช้ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์หลังเก่า ถนนเพชรเจริญ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์เป็นอาคารทำการ  โดยมีนายประจวบ   ลางคุลานนท์  ดำรงตำแหน่งประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์  คนแรก  ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ จังหวัดเพชรบูรณ์ได้สร้างศาลากลางจังหวัดแห่งใหม่ เลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๕ ถ.ถนนสระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง  อ.มืองเพชรบูรณ์  จึง ได้ย้ายสำนักงานมาที่ ทำการแห่งใหม่จนถึงปัจจุบัน

 

 ตรากรมประชาสัมพันธ์

      ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งปรากฎในราชกิจจานุเบกษา ตอนที่ 7 เล่มที่ 64 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2490 กำหนดเครื่องหมายราชการ "กรมโฆษณาการ” ให้เป็นรูปพระอินทร์เป่าสังข์เหาะลอยอยู่เหนือเมฆ มีวงกลมล้อมรอบตามวรรณคดีกล่าวไว้ว่า พระอินทร์เป่าสังข์ปลุกพระนารายณ์ให้ตื่นจากบรรทมสินธุ์ในสะดือทะเล เพื่อขึ้นมาปราบเหตุร้ายต่าง ๆ ในโลก อย่างไรก็ดี โดยที่สังข์ ตามลัทธิพราหมณ์ถือว่าเป็นมงคล 3 คือ สังข์ ถือกำเนิดจากพระพรหม ท้องสังข์เคยเป็นที่ซ่อนคัมภีร์พระเวทและตัวสังข์ มีรอยนิ้วพระหัตถ์ ของพระนารายณ์ ในพิธีทางศาสนา พราหมณ์ จึงมีการเป่าสังข์เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย นอกจากนี้ พระในลัทธิชินโตก็ใช้สังข์เป่าในพิธีมงคลพวกชาวเกาะทะเลใต้ เป่าสังข์ บอกสัญญาณระหว่างกันปรากฏว่าได้ยินไปไกลไม่แพ้เป่าเขาควาย เนื่องจากงานประชาสัมพันธ์เป็นการโฆษณาเผยแพร่และอธิบายชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจอย่างกว้างขวางเป็นการสร้างความเข้าใจอันดี โดยมีวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และภาพยนตร์เป็นเครื่องช่วย จึงเปรียบได้กับการเป่าสังข์ของเทวดาในสมัยโบราณเพื่อบอก สัญญาณ และเรียกประชุม นั่นเอง

 

 สีกรมประชาสัมพันธ์

ใช้สีม่วง ซึ่งถือกันว่าเป็นสีของงานสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์

 

Link banner

 

Copy code นี้ไปลงในเว็บไซต์ของท่าน

 <a href="http://www.prd.go.th" target="_blank"><img src="http://www.prd.go.th/images/prd_banner01.jpg" border="0" alt="กรมประชาสัมพันธ์"

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar