จังหวัดเพชรบูรณ์ และ ภาคีเครือข่าย บวร ลงนามร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหา การเผาในที่โล่ง ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)

              วันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ที่  ห้องประชุมมหาธาตุ ชั้น 3 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์  นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  พร้อมด้วย  พระศรีพัชโรดม เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ (ม)  พระครูโสภณวัชรคุณ เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ (ธ)  นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์  นายพิชิฏฏ์ ชิดไพฑูรย์ ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ดร.สัมฤทธิ์ ไวเปีย ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์   ผศ.ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง   ความร่วมมือ (MOU)   เรื่อง การมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในที่โล่ง ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) โดยมี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

            สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลง   ความร่วมมือ (MOU)   เรื่อง การมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในที่โล่ง ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)   สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดขึ้น  โดยมี   จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย บวร (บ้าน วัด โรงเรียน/สถาบันการศึกษา)   ร่วมลงนาม เพื่อยกระดับปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในที่โล่ง ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)  ให้มีความเข้มข้นมากขึ้น เพื่อให้สถานการณ์ปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงในปีต่อๆ ไป ทุกภาคีเครือข่ายจะต้องให้ความสำคัญ ร่วมกันรณรงค์ และปฏิบัติตามภารกิจหน้าที่อย่างเคร่งครัด ในการบริหารจัดการเชื้อเพลิง (ชิงเก็บ ลดเผา) การนำไปใช้ประโยชน์ของวัสดุที่เหลือใช้ทางการเกษตร วัชพืช ใบไม้ กิ่งไม้ ตั้งแต่ช่วงกลางฤดูหนาวจน เข้าสู่ฤดูฝนถัดไปอย่างจริงจังต่อเนื่อง  

           โดยจังหวัดเพชรบูรณ์ มีหน้าที่สนับสนุนข้อมูลสถานการณ์และแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหา พร้อม สนับสนุน ส่งเสริม และ/หรืออำนวยความสะดวกภาคีเครือข่าย บวร (บ้าน วัด โรงเรียน/สถาบันการศึกษา) และติดตามสถานการณ์ ประเมินผล รายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันแก้ไขปัญหา  โดยในส่วนของ  ภาคีเครือข่าย บวร ติดตามสถานการณ์ปัญหาการเผาในที่โล่ง ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ขนาดเล็ก  รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์ และแนวทางป้องกัน  สนับสนุน ส่งเสริม และ/หรืออำนวยความสะดวกในการป้องกันแก้ไขปัญหาของจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามบทบาทหน้าที่และพื้นที่ความรับผิดชอบ  งดเผาในที่โล่งในพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งกำกับดูแลบุคลากรในความรับผิดชอบ  ตามแนวทางของจังหวัดเพชรบูรณ์  ตลอดจน เฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย จากปัญหาการเผาในที่โล่ง ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก    ซึ่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้มีผลใช้บังคับเป็นเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ทำบันทึกข้อตกลง 

เผยแพร่โดย : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar